პროექტები

+

პროექტის სახელი: ტრანსსასაზღვრო ეკონომიკური განვითარება (CED)
დონორი: ევროკავშირი
პროექტის განმახორციებლები: სიდა, მხარდაჭერა ნოემბერიანი, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ჩრდილოეთის ფილიალი (სომხეთი)
ბიუჯეტი: EUR 234886
პროექტის ვადები: 2015-2017
პროექტის მიზანი: სომხეთისა და საქართველოს ტავუშისა და ქვემო ქართლის რეგიონების მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

პროექტის მიზნის მიღწევა რამდენიმე ამოცანის შესრულებით მოხდება: 1. გაძლიერდება ტრანს სასაზღვრო თანამშრომლობა ქვემო ქართლსა და ტავუშის რეგიონებს შორის ინვესტიციების მოზიდვის გზით; 2. გაძლიერდება ქვემო ქართლსა და ტავუშის რეგიონების ტრანს სასაზღვრო თანამშრომლობა ბიზნეს წარმომადგენლებს შორის გახშირებული ურთიერთობის გზით; 3. ბიზნესის წარმომადგენლებს მიეწოდებათ ინფორმაცია სამიზნე რეგიონებში არსებული ტრანს სასაზღვრო საინვესტიციო და სავაჭრო შესაძლებლობების შესახებ.

+

პროექტის სახელი: იურიდიული დახმარებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების სერვისები ქვემო ქართლში
დონორი: EWMI/USAID
პროექტის განმახორციებლები: სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა) და საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის (სიფა)
ბიუჯეტი: GEL 137 702
პროექტის ვადები: 16.11.2015 -15.11.2016

პროექტის მიზანი: ქვემო ქართლის რეგიონში ქალთა და უმცირესობათა ჯგუფებისათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება დისკრიმინაციის აღმოფხვრის და/ან არათანაბარი მოპყრობით გამოწვეული უფლებების აღდგენის გზით.

პროექტის ამოცანებია:

• სტრატეგიული სამართალწარმოების საქმეების გამოვლენა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა წარმომადგენლობა, დახმარება ქალებისათვის, რომელთაც უარი ეთქვათ მემკვიდრეობისა და საკუთრების უფლების გადაცემაზე, დახმარება მათთვის, ვისაც ემუქრება იძულებითი ან ნაადრევი ქორწინება, უმცირესობათა საკუთრების უფლებების დაცვა, ეთნიკური უმცირესობებისთვის სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვა და დისკრიმინაციისგან დაცვა;
• ცნობიერების ამაღლება ისეთ თემებზე, რომლებიც უკავშირდება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა წარმომადგენლობა; დახმარება ქალებისათვის, რომელთაც უარი ეთქვათ მემკვიდრეობისა და საკუთრების უფლების გადაცემაზე; დახმარება მათთვის, ვისაც ემუქრება იძულებითი ან ნაადრევი ქორწინება; უმცირესობათა საკუთრების უფლებების დაცვა; ეთნიკური უმცირესობებისთვის სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვა და დისკრიმინაციისგან დაცვა.;
• რეგიონული სამოქალაქო ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება მოწყვლადი ჯგუფების იურიდიული მხარდაჭერის სერვისების განვითარების მიზნით.

+

პროექტის სახელი: საზოგადოების ცოდნის გაძლიერება და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა რეგიონულ დაგეგმარებში
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) შვეიცარიის განვითარების სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) დაფინანსებით.
ბიუჯეტი: USD 80,000
პროექტის ვადები: 02/11/2015- 01/11/2016
პროექტის მიზანი: მოქალაქეების ჩართულობა რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების პროცესებში. 

კონკრეტული ამოცანები:

  • ხელი შეეწყოს ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემის აღმოფხვრას 2016–2017 წლების რეგიონული განვითარების სამოქმედო გეგმების პროგრამირების პორცესში ფართო კონსულტაციების განხორციელებისა და სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობის გზით;
  • გაუმჯობესდეს საზოგადოების ჩართულობა თვითმმართველ ქალაქებში, რაც უზრუნველყოფს აქტიურ ჩართულობას და მონიტორინგს ადგილობრივი სოციალურ-ინფრასტრუქტურული პროექტების იმპლემენტაციის პროცესში. 

პროექტის განმახორციელებელია: სამოქალაქო განვითარების სააგენტო „სიდა“ სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის წევრებთან ერთად.

+

პროექტის სახელი: ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება მათ საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის პროცესში
დონორი: CTC
პროექტის განმახორციებლები: სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა); საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია (რუსთავში) და ახალი ინიციატივა ქვემო ქართლში (გარდაბანში).
ბიუჯეტი: GEL 16 650
პროექტის ვადები: 01.12.2015-30.05.2016

პროექტის მიზანი: მოქალაქეთა მონაწილეობისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლება ქალაქ რუსთავისა და გარდაბნის  მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობებში.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ქალაქ რუსთავისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტების გამჭირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების კვლევა და მათ საფუძველზე გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელი აქტივობების განხორციელება.

+

პროექტის სახელი: თვითმმართველობის რეფორმის რეგიონული ინიციატივა

პროექტის განხორციელების ვადები: 01/10/2014 - 31/08/2015

დონორი: ფონდი ”ღია საზოგადოება-საქართველო”

არეალი: საქართველოს რეგიონები

ბიუჯეტი: 50 000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა, მათ შორის სამოქალაქო მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით როგორც ადგილობრივი პრობლემების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში, ასევე ამ გადაწყვეტილებების იმპლემენტაციის პროცესში.

პროექტის ძირითადი ამოცანები და აქტივობები:
• თვითმმართველობის რეფორმის პროცესში რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების როლის ამაღლება;

• რეგიონული სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და ინტერესთა ჯგუფების მიერ სამოქალაქო მონაწილეობის შესახებ ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების განხილვა და ინიცირება;
• სამოქალაქო მონაწილეობის არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების განხორციელებაში რეგიონული სამოქალაქო ორგანიზაციები ჩართვა
• სამოქალაქო მონაწილეობის შესახებ ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების (პიარ) საინფორმაციო უზრუნველყოფა.

პროექტს განახორციელებს სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა), სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონულ ქსელთან (R-CSN) თანამშრომლობით. კერძოდ, უშუალოდ იქნება პროექტის პარტნიორი ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი, რომელიც ქსელში თვითმმართველობისა და რეგიონული განვითარების სამუშაო ჯგუფს უწევს ფასილიტაციას.

პროექტი განხორციელდება საქართველოს 10 რეგიონში, შეირჩევა 2-2 მუნიციპალიტეტი (არა რეგიონის ცენტრები) და 10-10 სოფელი (სულ 100).