პროექტები

+

პროექტის სახელი: ახალი  ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივა (NEO)
დონორი:  USAID  
განმახორციელებელი პარტნიორი: CHCA, „აფხაზინტერკონტი“
ბიუჯეტი: 995 417 GEL
პროექტის ვადები:  17/09/2012 - 17/12/2012
პროექტის მიზანი: საარსებო საშუალებები და საკვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის NEO-ს სამიზნე თემებში გაუმჯობესდა.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: მცხეთა მთიანეთსა და შიდა ქართლში მცხოვრები 4 და მეტ სულიანი ოჯახები რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში და რომლთა სოც. ქულაც არის 100 000  ნაკლები.  

პროექტის ძირითადი აქტივობები: 
•    თემის ეკონომიკური განვითარების გეგმის გაცნობა;
•    პრიორიტეტული სექტორების განსაზღვრა და მათი გამოყენება, როგორც ერთ-ერთ კრიტერიუმად (კომპონენტი 2, სამუშაო ჯგუფი);
•    თემის სამუშაო ჯგუფების მიერ პოტენციურ ბენეფიციართა პირველადი სიის შემუშავება კრიტერიუმების მიხედვით;
•    ჯგუფური შეხვედრა პირველად სიაში მოხვედრილ ოჯახებთან:
•    პროექტის პრეზენტაცია;
•    მდგრად ეკონომიკურ განვითარება ორიენტირებული მოთხოვნების გაცნობა;
•    შუალედური კითხვარის პრეზენტაცია და ინსტრუქტაჟი;
•    ინტერვიუები შუალედური კითხვარის განხილვის შედეგად  არჩეულ ოჯახებთან;
•    ინტერვიუს შედეგადგად არჩეულ ოჯახებთან ერთად დეტალური კითხვარის შევსება;
•     ბენეფიციარების საბოლოო სიის შედგენა.

+

პროექტის სახელი: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის ეროვნული უმცირესობების თემში
დონორი: ევროკავშირი
ბიუჯეტი: 89 699,9 EUR
პროექტის ვადები: 11/2012 – 01/2014 
პროექტის მიზანი: პროექტის საბოლოო მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაძლიერება ადამიანის უფლებების დაცვისა და დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობის კუთხით. ხოლო პროექტის სპეციფიური მიზანია კანონთან კონფლიქტში მყოფი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი არასრულწლოვნების რეინტეგრაცია ადგილობრივ თემში მათი პროფესიული და პიროვნული უნარების გაძლიერების გზით.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: 
• კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები;
• პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლისა და სამცხე–ჯავახეთის რეგიონალური ბიუროს თანამშრომლები;
• ადგილობრივი მოსახლეობა.

პროექტის ძირითადი აქტივობები: 
• ქვემო ქართლისა და სამცხე–ჯავახეთის პრობაციის ბიუროს თანამშრომელთა საჭიროებათა ანალიზი;
• გამოვლენილი საჭიროებების საფუძველზე ბიუროს თანამშრომელთა უნარების გაძლიერება მომსახურების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით;
• რეგიონული არასამთავრობო სექტორის მობილიზება არასრულწლოვანთა რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის პროცესის მხარდასაჭერად;
• ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლების პროფესიული უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარება არასრულწლოვანთა რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის პროცესის მხარდასაჭერად;
• პიროვნული უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარება;
• მოხალისეობრივ საზოგადოებრივ აქტივობებში მონაწილეობა;
• "უფროსი" მეგობრის პროეტის განხორციელება;
• 50 ტელე/რადიო რეპორტაჟის მომზადება;
• ინფორმაციული სატელევიზო კლიპის მომზადება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების თემაზე;
• საინფორმაციო ბანერის მომზადება საზოგადოებაში არასრულწლოვანთა მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულების განვითარების ხელშესაწყობად;

+

პროექტის სახელი: სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი (R-CSN)

დონორი:  აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი, G-PAC პროგრამა/USAID
ბიუჯეტი: 223 135, 19 GEL
პროექტის ვადები: 1/11/2012- 31/12/2013
პროექტის მიზანი: შეიქმნას სიცოცხლისუნარიანი, ეფექტური სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუციონალური მექანიზმი სათემო განვითარებისთვის საქართველოში.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, მედია, ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობა, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საზოგადოება; 
პროექტის ძირითადი აქტივობები:
1.    საზოგადოების პრობლემების გადაწყვეტაზე ორიენტირებული 7 საფეხურიანი მიდგომის განხორციელება:
2.    მიმდინარე რეგიონული მოვლენების მონიტორინგი, რაც შეიძლება მოიცავდეს ინფრასტრუქტრული, ადგ. ხელისუფლების საქმიანობის, სხვადასხვა სამთავრობო და საერთაშორისო პროექტების შესახებ ინფორმაციის მოძიებას და გავრცელებას.
3.    მიმდინარე და დასრულებული საერთაშორისო/სამთავრობო პროექტების რუქის შექმნა, რაც მოემსახურება რესურსებისა და პრობლემების კავშირის დადგენას.

+

პროექტის სახელი: იძულებით გადაადგილებულ პირთა სათემო განვითარების პროექტი - IDPCDP 
დონორი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
ბიუჯეტი: 30 000 USD
პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები: იძულებით გადაადგილებულ პირთა სათემო განვითარების ცენტრი
პროექტის ვადები: 15/08/2011- 150/01/2012

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი:

9 სამიზნე თემი: 1. კოლექტიური ცენტრი იალღუჯა, მარნეულის რაიონი; 2. კოლექტიური ცენტრი ქვემო ბოლნისის საბავშვო ბაღი – ბოლნისის რაიონი; 3. სოფელი წინწყარო – თეთრიწყაროს რაიონი; 4. საგარეჯოს კოლექტიური ცენტრი – საგარეჯოს რაიონი; 5. ფრეზეთი (ახალი დასახლება) – მცხეთის რაიონი; 6. წილკანი (ახალი დასახლება) – მცხეთის რაიონი; 7. საგურამოს კოლექტიური ცენტრი – მცხეთის რაიონი; 8. წინამძღვრიანთკარის კოლექტიური ცენტრი – მცხეთის რაიონი; 9. ბაზალეთის კოლექტიური ცენტრი – დუშეთის რაიონი 

პროექტის ძირითადი აქტივობები:
ინფორმაციის გავრცელება; თემში პირველადი გასვლა და მისი მობილიზება; მიკრო-პროექტის მართვის კომიტეტის წევრთა ტრენირება; მიკრო პროექტის წინადადებების დაწერა; მიკრო პროექტის განმავლობაში და მისი განხორციელების შემდგომ განვითარებული ნაბიჯები;

+

პროექტის სახელი: სამოქალაქო ორგანიზაციების აღმოსავლეთ საქართველოს ქსელი
დონორი: აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი, G-PAC პროგრამა/USAID
ბიუჯეტი: USD 45 000
პროექტის ვადები: 01/09/2011 – 31/08/2012
პროექტის მიზანი: ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ქსელის შექმნა ადგილობრივი საჭიროებების ადვოკატირების და იმ რესურსების მიწოდების მიზნით რომელიც დაეხმარება მათ შეასრულონ თავისი მისია.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: აღმოსავლეთ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, მედია და ადგილობრივი მთავრობა.
პროექტის ძირითადი აქტივობები: 
• G-PAC პროგრამის დახმარება მის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების კუთხით (მედია, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ადგილობრივი მთავრობა, მოქალაქეები და ა.შ. სამიზნე რეგინებში);
• G-PAC-ის დახმარება მისი გრანტის მიმღებთა მონიტორინგით (სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, უნივერსიტეტები, ინტერნები და სხვა); 
• G-PAC-ის გრანტის მიმღებთა უზრუნველყოფა ტექნიკური დახმარებით (სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, უნივერსიტეტები, ინტერნები და სხვა);
• G-PAC –ის მხარდაჭერა შეხვედრების ორგანიზაცებით სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, მედიასთან, ადგილობრივ მტავრობასთან და ბიზნესთან); 
• G-PAC მხარდაჭერა ადგილობრივი რეგიონული ადვოკატირების პროგრამების იდენტიფიცირებით;
• თანამშრომლობის ფასილიტაცია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებ, think tank, მედიასა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის ადვოკატირების კამპანიის ჩამოყალიბების, განხორციელების და შფასების მიზნით. 
• სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან შეხვედრების ფასილიტაცია რომელთა თემაც იქნება მათი მიმდინარე აქტივობები და გეგმები, გამოწვევები და მიღწევები;
• სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ახალი საგრანტო პროგრამების შესახებ;
• „შეხვდი შენს მტავრობის წარმომადგენელს“ შეხვედრების და სხვა საჯარო ღონისძიებების ორგანიზება; 
• „შეხვდი შენს დონორს“ შეხვედრების ორგანიზება;
• სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების სამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის ბაზის და საკონტაქტო სიის შექმნა და განახლება