პროექტები

+

პროექტის სახელი: სისხლის სამართლის რეფორმების იმპლემენტაციის სტრატეგიის მონიტორინგი და ანალიზი უფასო იურიდიული დახმარების სფეროში
დონორი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი
პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები: იურიდიული დახმარების სამსახური
ბიუჯეტი: USD 75 000
პროექტის ვადები: 01/09/2011 – 31/08/2012
პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სისხლის სამართლის რეფორმების იმპლემენტაციის ანალიზსა და გამჭვირვალობას უფასო იურიდიული დახმარების სფეროში.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: სამოქალაქო ორგანიზაციები
• ხუთი რეგიონის (კახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი) 20–მდე ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაცია
• თბილისის 10–მდე სამოქალაქო ორგანიზაცია
მედია საშუალებები
• ხუთი რეგიონის 15–მდე ადგილობრივი მედია–საშუალება (გაზეთი, ტელევიზია, ინტერნეტ–მედია)
• თბილისის 10–მდე მედია–საშუალება
პროექტის ძირითადი აქტივობები:

1.იურიდიული დახმარების სამსახურის სტრატეგიისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგი და ანალიზი
1.1 იურიდიული დახმარების სამსახურის რეფორმის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ანალიზი და რეკომენდაციების მომზადება
1.2 იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობის კვლევა–მონიტორინგი
2.იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობის გამჭვირვალობა
2.1.მონიტორინგისა და სტრატეგიის ანალიზის შედეგების პრეზენტაცია უფასო იურიდიული დახმარების მონიტორინგის საბჭოს სხდომაზე
2.2.მრგვალი მაგიდის ორგანიზება მონიტორინგისა და სტრატეგიის ანალიზის შედეგების გაცნობის მიზნით
2.3. ადგილობრივ მედიაში იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობის გაშუქება
3.იურიდიული დახმარების სფეროში რეგიონული ქსელის წახალისება
3.1.იურიდიული დახმარების სფეროში რეგიონული ქსელის ჩამოყალიბება

+

პროექტის სახელი: ქალაქ რუსთავის მოხუცთა თავშესაფრის გაუმჯობესების პროექტი
დონორი: იაპონიის საელჩო
პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები: რუსთავის მერია
ბიუჯეტი: $100 000
პროექტის ვადები: ნოემბერი, 2011 - მაისი 2012
პროექტის მიზანი: რუსთავში მცხოვრები დაახლოვებით 105 მოხუცებულის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება რომლებსაც არ აქვთ ადეკვატური თავშესაფარი და კვება; და მოხუცებულთა დაახლოებით 165 ნათესავის ცხოვრების გაუმჯობესება რომლებიც ზრუნავენ მათზე რესურსების გამოყოფტ რომლებსაც სხვა შემთხვევაში ისინი თავისთვის გამოიყენებდნენ.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: 270 საერთო ბენეფიციარი. 25 მოხუცებულს რომლებიც ამჟამად იყოფებიან მოხუცებულთა თავშესაფარში ექნებათ უკეთესი საცხოვრებელი პირობები.
დამატებით 30 მოხუცებული მიიღებს ახალ მაღალი ხარისხის თავშესაფარს.
ამის გარდა, 50 მოხუცებული რომელიც არ ცხოვრობს თავშესაფარში მიიღებს ლანჩს.
165 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. 2 მოხუცებულთა სახლის 55 მუხიცის 165 ხელმოკლე ნათესავი. 

პროექტის ძირითადი აქტივობები: ქალაქ რუსთავის მოხუცთა თავშესაფრის კაპიტალური რემონტი და სრული რეკონსტრუქცია

+

პროექტის სახელი: სამოქალაქო მონაწილეობის პროექტი 
დონორი: Black Sea Trust 
ბიუჯეტი: 23 260USD
პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები: რუსთავის თვითმმართველობა, ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია.
პროექტის ვადები: 01/03/2009–28/02/2010
პროექტის მიზანი: განჭვირვალე და ანგარიშვალდებული ადგილობრივი მთავრობა ეფექტრუ სერვისებს აწვდის რუსთავის მოქალაქეებს და ხელს უწყობს მათ აქტიურ მონაწილეობას ადგილობრივ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: ადგილობრივი თვითმმართველობა, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები. 

როექტის ძირითადი აქტივობები: თვითმმართველობა– მოქალაქის კომნიკაციის სტრატეგიის ჩამოყალიბება; ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მოლაპარაკების წარმოება სამოქალაქო საკონსულტაციო საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებით; ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეთანხმების მომზადება სადაც განსაზღვრული იქნება საერთო მიზნები, ამოცანები და სტრატეგია; საბჭოს წევრთა შერჩევა და შეხვედრების ჩატარება; ყოველთვიური გაზეთის- თვითმმართველი მაცნეს გამოცემა; რუსთავის თვითმმართველობის კანონთა კრებული 2007; ღია კარის დღეების ორგანიზება; რუსთავის ბიუჯეტის კვარტალური ანალიზი; ქვემო ქართლის ადგილობრივი მთავრობის პრესკონფერენციების ორგანიზება ქვემო ქართლის მედია ცენტრში; ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ჩატარებული აქტივობების მონიტორინგი.

+

პროექტის სახელი: მულტიეთნიკური დიალოგი 
დონორი: ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“
ბიუჯეტი: 12 645 USD
პროექტის ვადები: 15/01/2010–15/06/2010
პროექტის მიზანი: საქართველოში სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესი განხორციელებულია, რაც დაფუძნებულია ყველა ეთნიკური ჯგუფის სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების რეალიზებაზე.

პროექტის ძირითადი ამოცანები: 
- შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ქვემო ქართლის საზოგადოებისთვის;
- შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის სამოქმედო გეგმის ქვემო ქართლის კომპონენტების განხორციელების სამოქალაქო მონიტორინგი განხორციელებულია;
- შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის სამოქმედო გეგმის ქვემო ქართლის კომპონენტების განხორციელების პროცესში სამოქალაქო თანამონაწილეობა უზრუნველყოფილია;
- შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის მიმართ არსებობს ფართო საზოგადოებრივი სანდოობა.

ძირითადი აქტივობები:
პროექტი “მულტიეთნიკური დიალოგი” ქვემო ქართლის რეგიონში ძირითადად შემდეგი მიმართულებებით განხორციელდა: 

- მონიტორინგი;
- დისკუსია;
- ინფორმირება;
- ანალიზი/წინადადებები და რეკომენდაციები.

+

პროექტის სახელი: სამოქალაქო ორგანიზაციების განვითარების ცენტრი 
დონორი: Black Sea Trust
ბიუჯეტი: 69 880 USD
პროექტის ვადები: 15/07/2010-31/08/2011
პროექტის მიზანი: ქვემო ქართლის სამოქალაქო ორგანიზაციების აქტიური ჩართვა საქართველოს სოციალური (საზოგადოებრივი) განვითარების პროცესში.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: ქვემო ქართლის სამოქალაქო ორგანიზაციები

პროექტის ძირითადი აქტივობები: 
სამოქალაქო ორგანიზაციების რესურს–ცენტრის შექმნა და ამოქმედება: 1.სამოქალაქო ორგანიზაციების მხარდაჭერა საოფისე ფართით (ტრენინგ და საკონფერენციო), ტექნიკური რესურსებითა და ბიბლოთეკით; 2. ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 3. კონსულტაციის გაცემა სხვადასხვა საკითხებზე

სამოქალაქო ორგანიზაციების განათლება და ტრენინგები: პროექტის წერა; დაფინანსების მოპოვება; სტრატეგიული დაგეგმვა; კომუნიკაცია; პროექტის მენეჯმენტი; კოალიციური საქმიანობა. ასევე, კომპიუტერისა შემსწავლელი კურსები; და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის ქართული ენის შემსწავლელი კურსები.

სხვა აქტივობები
- სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაცია კამპანიებით, მედია ღონისძიებებითა და სხვა;
- შეხვედრების ორგანიზება ფონდებთან;
- ორგანიზაციების წარმომადგენელთა სასწავლო ვიზიტები თბილისის განვითარებულ ორგანიზაციებში. 
- ტრენინგები სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებისთვის: ადგილობრივი თვითმმართველობის, მედიისა და ბიზნესის წარმომადგენელთათვის

სამოქალაქო ინიციატივების ფონდის შექმნა
- სამოქალაქო განვითარების სფეროში საუკეთესო პროექტებისთვის გაიცემა 5 გრანტი USD 2000 მოცულობით.

სამოქალაქო ორგანიზაციების ერთობლივი აქტივობის წახალისება
- საერთაშორისო დღეების ერთობლივი აღნიშვნა;
- საჭიროების შემთხვევაში, სხვადასხვა სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო ჯგუფების ინტერესთა დაცვის მიზნით საერთო ძალისხმევის განხორციელება.

სამოქალაქო ორგანიზაციებსა და მედიას შორის ეფექტური თანამშრომლობის წახალისება 
- სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზება საინფორმაციო პორტალზე www.kvemokartli.ge