პროექტები

+

პროექტის სახელი: მულტიეთნიკური ნდობის მშენებლობის ქსელი

დონორი: UNDP/EU
ბიუჯეტი: 92 000 USD
პროექტის მხარდამჭერები: პროექტი ხორციელდება ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმის (COBERM) ფარგლებში, რომელსაც აფინანსებს ევროკავშირი და ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა.
პროექტის განხორციელების ვადები: 01/11/2010–30/10/2011
პროექტის მიზანი: ქვემო ქართლსა და და სამცხე–ჯავახეთში არსებული და პოტენციური კონფლიქტების მშვიდობანი ტრანსფორმირების ხელშეწყობა.

პროექტის განხორციელების არეალი: ქვემო ქართლი და და სამცხე–ჯავახეთი
აქტივობების მიმართულებები: 
პროექტის მიზნების მისაღწევად „სიდამ“ გამოიყენა 2 ძირითადი სტრატეგიული მიმართულება:
სტრატეგია 1 – მშვიდობის მშენებლობის ხელმშემწყობი გარემოს შექმნა 
სტრატეგია 2 - კონტაქტების გაძლიერება ადამიანებს შორის

+

პროექტის სახელი: იძულებით გადაადგილებული პირების სოციო-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა ქვემო ქართლის რეგიონში 
დონორი: ევროკომისია 
ბიუჯეტი: 108 776 USD
პროექტის ვადები: 01/08/2009- 31/01/2011
პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები:
მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ (ACF);
სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტი DVV International).
პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვემო ქართლის რეგიონში განსახლებული იძულებით გადაადგილებული პირების (დევნილების და ეკომიგრანტების) სოციო-ეკონომიკურ ინტეგრაციას ახალ თემებში. 

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: პროექტის მთავარ სამიზნე ჯგუფს შეადგენენ აღნიშნულ სოფლებში ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული პირები და ადგილობრივი თემის წარმომადგენლები. პროექტის ბენეფიციართა შორის არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც.

პროექტის ძირითადი აქტივობები: მიზნის მისაღწევად, მათი ახალი კოლექტიური განსახლების ადგილებში (კოდა, შაუმიანი, ქვემო ბოლნისი, ხიხანი, რუსთავი) განხორციელებული იქნა თემის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერაზე, მმართველობის გაუმჯობესებაზე, თემის წევრების დამატებით განათლებაზე და მათ შესაძლებობათა ზრდაზე ორიენტირებული ღონისძიებები. პროექტის ფარგლებში, ესპანური ACF-ი კოდის, შაუმიანის, ქვემო ბოლნისისა და ხიხანის თემებში, ადგილობრივ მოსახლეობასთან (თემის განვითარების ჯგუფებთან) მჭიდრო თანამშრომლობით, განახორციელა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტები და სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა. 
გერმანული DVV Internatioanl, თეთრიწყაროსა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობით, კოდასა და შაუმიანში დააფუძნა სათემო განათლების ცენტრები. აღნიშნულ ცენტრებში ადგილობრივ და იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეებმა (ნებისმიერი ასაკის) შეძლეს სხვადახვა უფასო საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო მომსახურების მიღება: კომპიუტერის, ენების, პროფესიული მომზადებისა (სახელობო) და პიროვნული განვითარების კურსების გავლა; კონსულტაციების მიღება სამართლებრივ და სოცალურ საკითხებზე; ახალგაზრდულ პროგრამაში მონაწილეობა და სხვა.
„სიდამ“ განახორციელა DVV International-ის ანალოგიურ საქმიანობა თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში.

+

პროექტის სახელი: იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაცია და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია
დონორი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ბიუჯეტი: 352 107 USD
პროექტის ვადები: 15/08/2009–15/08/2012
პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები: ქეა საერთაშორისო კავკასიაში, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია „თანხმობა“; CTC
პროექტის მიზანი: პროექტი მიზნად ისახავს ე.წ. „ახალი“ იძულებით გადაადგილებული პირების ინტეგრაციას მეზობელ თემებთან. პროექტი განახორციელებს სხვადასხვა სოციალურ–ეკონომიკურ ღონისძიებას, რაც ხელს შეუწყობს კონფლიქტების თავიდან აცილებასა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: მოქმედების 17 არე; 4 დასახლება ქვემო ქართლში; დაახლოებით 21 დასახლება შიდა ქართლში;
პროექტის ძირითადი აქტივობები: პროექტი მიზნად ისახავს შემდეგი აქტივობების განხორციელებას:
კომპონენტი 1: შემოსავლების გენერირება
კომპონენტი 2: ინფრასტრუქტურის განვითარება
კომპონენტი 3: სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება
კომპონენტი 4: “სასიცოცხლო უნარ–ჩვევების” განვითარება ბავშვებსა და მოზარდებში და მათი ჩართვა ფსიქო–სოციალური მხარდაჭერის პროექტების განხორციელებაში
კომპონენტი 5: ინფორმაციის გაცვლის გაუმჯობესება და ადგილობრივ მთავრობასთან კოორდინაცია

+

პროექტის სახელი: საქართველოში სოფლის ასოციაციების განვითარების ხელშეწყობა - STAGE
დონორი: Austrian Development Cooperation (ADC)
ბიუჯეტი: 44 954 USD
პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები: ქეა ავსტრია; ქეა კავკასია; საქართველოს ახალგაზრდა უირისტთა ასოციაცია;
პროექტის ვადები: 01/09/2007–30/04/2009
პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია საქართველოს (ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი) სოფლებში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: 16 სოფლის ასოციაცია (სულ მცირე 800 წევრი); 8 რაიონული-ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები; სამიზნე რაიონების მოსახლეობა;

პროექტის ძირითადი აქტივობები: ტრეინინგ-სემინარების, სამუშაო შეხვედრებისა და ინდივიდუალური კონსულტაციების ჩატარება, როგორც ასოციაციების წევრებისთვის, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთათვის; საკანონმდებლო პოლიტიკის შემსწავლელი, საზოგადოებრივი აზრის შეფასების, პროექტის საბაზისო და საბოლოო შეფასების კვლევების ჩატარება; საინფორმაციო კამპანიების მოწყობა ასოციაციების საქმიანობების შესახებ ადგილობრივი თვითმართველობისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების გაზრდის, ასევე პოტენციურ წევრთა მოზიდვის მიზნითაც.