კორპორაციული მდგრადობის სტანდარტების და პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობა სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე და ბიზნეს სექტორში, სხვადასხვა ჩართულ მხარესთან მუშაობისა და კონსულტაციის გზით

სტრატეგიული ამოცანები:

  • გაეროს გლობალური შეთანხმების ათი პრინციპის და სხვა საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვაში საქართველოში მოღვაწე მსხვილი, საშუალო და მცირე ბიზნესის ინდივიდუალური მხარდაჭერა.
  • მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან პროაქტიული თანამშრომლობა.
  • ეროვნულ ბანკთან და სხვა საფინანსო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობა მდგრადი მიდგომების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით.