პროექტები

+

პროექტის სახელი: ინკლუზიური დიალოგის გაგრძელება 2015 წლის შემდგომი განვითარების დღის წესრიგის იმპლემენტაციის საშუალებებთან დაკავშირებით

დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა

ბიუჯეტი: USD 20,000

პროექტის ხანგრძლივობა: 18/12/2015- 29/02/2015

პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია სიდამ მხარდაჭერა გაუწიოს დონორთა საკოორდინაციო ჯგუფს, რათა მათ წარმოაჩინონ საქართველოს მთავრობა, როგორც საქართველოში SDG-ის ლიდერის, დონორთა და საზოგადოების წინაშე.

+

პროექტის სახელი: ინდივიდუალური მხარდაჭერა ქართველი მიგრანტებისთვის (G-PAM)
დონორი: ევროკავშირი
არეალი: საქართველო - ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო, აჭარა.
ქვეყნები: თურქეთი და საბერძნეთი. 
ბიუჯეტი: 500 000 ევრო
ხანგრძლივობა: 24 თვე

ზოგადი ამოცანა: დაეხმაროს საქართველოს უკეთესად მართოს მიგრაციული პროცესები.

პარტნიორები/ ასოცირებული პარტნიორები
• სოფლის დონე: კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება
• რეგიონული დონე: ალიანსი “კეთილი ნების მისია– მისიონერები”, გორის საინფორმაცია ცენტრი, ქუთაისის განვითარების და დასაქმების ცენტრი, ასოციაცია “ათინათი”, დემოკრატიის ინსტიტუტი 
• ეროვნული დონე: იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრი, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
• საერთაშორისო დონე: მიგრანტთა ასოციაცია თურქეთში, მიგრანტთა ასოციაცია საბერძნეთში

კონკრეტული ამოცანები:
• მიგრაციაში წასვლის მსურველ ქართველთა უფლებების დაცვა; 
• კარგად მართული ლეგალური მიგრაციის ხელის შუწყობა;
• საქართველოს განვითარებაზე მიგრაციის პოზიტიური ეფექტების ოპტიმიზაცია;

პროექტის ძირითადი აქტივობები:
• Skype ცხელი ხაზის შექმნა საზღვარგარეთ მყოფი ქართველი მიგრანტების დასახმარებლად. თურქეთსა და საბერძნეთში მყოფ ქართველ ემიგრანტებს ინტერნეტის საშუალებით ხელმისაწვდომობა ექნებათ უფასო დახმარებაზე.
• უფასო ადგილობრივი სატელეფონო ხაზის შექმნა იმ ქართველი მიგრანტებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ კონსულტაციას.
• საზოგადოების ცნობიერების გაუმჯობესების კამპანიის განხორციელება და კამპანიის მასალების შექმნა პროექტის ძირითადი მესიჯების მისაწოდებლად.
• ვებ პორტალის შექმნა www.legalmigration.ge რომელიც გაადვილებს ლეგალურ მიგრაციაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.
• სამუშაო შესაძლებლობებისა და სამუშაო ტენდენციების ანალიზი თურქეთსა და საბერძნეთში.
• ცირკულარული ფინანსული მიგრაციისთვის ინვესტირების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და გავრცელება.
• “მიგრაციაზე ეროვნული დიალოგის” ინიცირება.
• დაბრუნებული მიგრანტების დახმარება საქართველოში არსებული უფასო და ფასიანი რეინტეგრაციის პროგრამების დახმარებით.

+

პროექტის სახელი: საზოგადოების ცოდნის გაძლიერება და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა რეგიონულ დაგეგმარებში
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) შვეიცარიის განვითარების სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) დაფინანსებით.
ბიუჯეტი: USD 80,000
პროექტის ვადები: 2015-2016
პროექტის მიზანი: მოქალაქეების ჩართულობა რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების პროცესებში. 

კონკრეტული ამოცანები:

  • ხელი შეეწყოს ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემის აღმოფხვრას 2016–2018 წლების რეგიონული განვითარების სამოქმედო გეგმების პროგრამირების პორცესში ფართო კონსულტაციების განხორციელებისა და სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობის გზით;
  • გაუმჯობესდეს საზოგადოების ცოდნა 6 სამიზნე რეგიონში 2016–2018 წლების რეგიონული განვითარების სამოქმედო გეგმების შემუშავების შესახებ, გააცნოს საქმიანობათა გრაფიკი და ის შესაძლებლობები, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობას 2015 წლის განმავლობაში სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში.

პროექტის განმახორციელებელია: სამოქალაქო განვითარების სააგენტო „სიდა“ ადგილობრივ 10 არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად (სამოქალაქო ორგანიზაციების                                                რეგიონული ქსელის წევრები)

+

პროექტის სახელი: ტრანსსასაზღვრო ეკონომიკური განვითარება (CED)
დონორი: ევროკავშირი
პროექტის განმახორციებლები: სიდა, მხარდაჭერა ნოემბერიანი, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ჩრდილოეთის ფილიალი (სომხეთი)
ბიუჯეტი: EUR 234886
პროექტის ვადები: 2015-2017
პროექტის მიზანი: სომხეთისა და საქართველოს ტავუშისა და ქვემო ქართლის რეგიონების მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

პროექტის მიზნის მიღწევა რამდენიმე ამოცანის შესრულებით მოხდება: 1. გაძლიერდება ტრანს სასაზღვრო თანამშრომლობა ქვემო ქართლსა და ტავუშის რეგიონებს შორის ინვესტიციების მოზიდვის გზით; 2. გაძლიერდება ქვემო ქართლსა და ტავუშის რეგიონების ტრანს სასაზღვრო თანამშრომლობა ბიზნეს წარმომადგენლებს შორის გახშირებული ურთიერთობის გზით; 3. ბიზნესის წარმომადგენლებს მიეწოდებათ ინფორმაცია სამიზნე რეგიონებში არსებული ტრანს სასაზღვრო საინვესტიციო და სავაჭრო შესაძლებლობების შესახებ.

+

პროექტის სახელი: იურიდიული დახმარებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების სერვისები ქვემო ქართლში
დონორი: EWMI/USAID
პროექტის განმახორციებლები: სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა) და საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის (სიფა)
ბიუჯეტი: GEL 137 702
პროექტის ვადები: 16.11.2015 -15.11.2016

პროექტის მიზანი: ქვემო ქართლის რეგიონში ქალთა და უმცირესობათა ჯგუფებისათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება დისკრიმინაციის აღმოფხვრის და/ან არათანაბარი მოპყრობით გამოწვეული უფლებების აღდგენის გზით.

პროექტის ამოცანებია:

• სტრატეგიული სამართალწარმოების საქმეების გამოვლენა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა წარმომადგენლობა, დახმარება ქალებისათვის, რომელთაც უარი ეთქვათ მემკვიდრეობისა და საკუთრების უფლების გადაცემაზე, დახმარება მათთვის, ვისაც ემუქრება იძულებითი ან ნაადრევი ქორწინება, უმცირესობათა საკუთრების უფლებების დაცვა, ეთნიკური უმცირესობებისთვის სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვა და დისკრიმინაციისგან დაცვა;
• ცნობიერების ამაღლება ისეთ თემებზე, რომლებიც უკავშირდება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა წარმომადგენლობა; დახმარება ქალებისათვის, რომელთაც უარი ეთქვათ მემკვიდრეობისა და საკუთრების უფლების გადაცემაზე; დახმარება მათთვის, ვისაც ემუქრება იძულებითი ან ნაადრევი ქორწინება; უმცირესობათა საკუთრების უფლებების დაცვა; ეთნიკური უმცირესობებისთვის სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვა და დისკრიმინაციისგან დაცვა.;
• რეგიონული სამოქალაქო ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება მოწყვლადი ჯგუფების იურიდიული მხარდაჭერის სერვისების განვითარების მიზნით.