პროექტები

+

პროექტის სახელი: საზოგადოების ცოდნის გაძლიერება და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობა რეგიონულ დაგეგმარებში
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) შვეიცარიის განვითარების სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) დაფინანსებით.
ბიუჯეტი: USD 80,000
პროექტის ვადები: 02/11/2015- 01/11/2016
პროექტის მიზანი: მოქალაქეების ჩართულობა რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების პროცესებში. 

კონკრეტული ამოცანები:

  • ხელი შეეწყოს ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემის აღმოფხვრას 2016–2017 წლების რეგიონული განვითარების სამოქმედო გეგმების პროგრამირების პორცესში ფართო კონსულტაციების განხორციელებისა და სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობის გზით;
  • გაუმჯობესდეს საზოგადოების ჩართულობა თვითმმართველ ქალაქებში, რაც უზრუნველყოფს აქტიურ ჩართულობას და მონიტორინგს ადგილობრივი სოციალურ-ინფრასტრუქტურული პროექტების იმპლემენტაციის პროცესში. 

პროექტის განმახორციელებელია: სამოქალაქო განვითარების სააგენტო „სიდა“ სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის წევრებთან ერთად.

+

პროექტის სახელი: ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება მათ საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის პროცესში
დონორი: CTC
პროექტის განმახორციებლები: სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა); საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია (რუსთავში) და ახალი ინიციატივა ქვემო ქართლში (გარდაბანში).
ბიუჯეტი: GEL 16 650
პროექტის ვადები: 01.12.2015-30.05.2016

პროექტის მიზანი: მოქალაქეთა მონაწილეობისა და გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლება ქალაქ რუსთავისა და გარდაბნის  მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობებში.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ქალაქ რუსთავისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტების გამჭირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების კვლევა და მათ საფუძველზე გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელი აქტივობების განხორციელება.

+

პროექტის სახელი: თვითმმართველობის რეფორმის რეგიონული ინიციატივა

პროექტის განხორციელების ვადები: 01/10/2014 - 31/08/2015

დონორი: ფონდი ”ღია საზოგადოება-საქართველო”

არეალი: საქართველოს რეგიონები

ბიუჯეტი: 50 000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა, მათ შორის სამოქალაქო მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით როგორც ადგილობრივი პრობლემების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში, ასევე ამ გადაწყვეტილებების იმპლემენტაციის პროცესში.

პროექტის ძირითადი ამოცანები და აქტივობები:
• თვითმმართველობის რეფორმის პროცესში რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების როლის ამაღლება;

• რეგიონული სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და ინტერესთა ჯგუფების მიერ სამოქალაქო მონაწილეობის შესახებ ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების განხილვა და ინიცირება;
• სამოქალაქო მონაწილეობის არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების განხორციელებაში რეგიონული სამოქალაქო ორგანიზაციები ჩართვა
• სამოქალაქო მონაწილეობის შესახებ ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების (პიარ) საინფორმაციო უზრუნველყოფა.

პროექტს განახორციელებს სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა), სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონულ ქსელთან (R-CSN) თანამშრომლობით. კერძოდ, უშუალოდ იქნება პროექტის პარტნიორი ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი, რომელიც ქსელში თვითმმართველობისა და რეგიონული განვითარების სამუშაო ჯგუფს უწევს ფასილიტაციას.

პროექტი განხორციელდება საქართველოს 10 რეგიონში, შეირჩევა 2-2 მუნიციპალიტეტი (არა რეგიონის ცენტრები) და 10-10 სოფელი (სულ 100).

+

პროექტის სახელი: კანონთან წინააღმდეგობაში მყოფი არასრულწლოვნების ინტეგრაციის პროექტი - რუსთავი
დონორი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
ბიუჯეტი: 10 000 GEL
პროექტის ვადები: 01/03/2012 – 01/03/2013
პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია, რუსთავში მცხოვრები კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების საზოგადოებისათვის სასარგებლო საქმიანობაში ჩართვა და მათი ინტეგრაცია, პიროვნული განვითარების, მათთვის ახალი ცოდნისა და უნარების გადაცემის გზით.

პროექტების მიზნობრივი ჯგუფი: პროექტის პირდაპირ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ რუსთავში მცხოვრები კანონთან წინააღმდეგობაში მყოფი ახალგაზრდები. სავარაუდოდ 50 ახალგაზრდა.
პროექტის არაპირდაპირ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ ამ ახალგაზრდების ოჯახის წევრები და რუსთავის საზოგადოება, რომელიც სარგებელს ნახავს მათი საქმიანობიდან.
პროექტის ძირითადი აქტივობები: სამუშაო/საკოორდინაციო შეხვედრები რუსთავის პრობაციის ბიუროსთან და სისხლის სამართლის ადგილობრივ საბჭოსთან;
1. თანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება იმ კომპანიებთან, სადაც ახალგაზრდები დაკავდებიან საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობით. მემორანდუმში, მათ შორის, გაიწერება ახალგაზრდების შრომითი განრიგი და უსაფრთხოების საკითხები;
2. ახალგაზრდების მცირე გადასამზადებელი/ საკონსულტაციო კურსი იმ სფეროებში, სადაც განახორციელებენ საზოგადოებრივად სასარგებლო აქტივობებს;
3. მომზადების პროგრამის გავლის შემდეგ, ახალგაზრდები, წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკის მიხედვით, დაიწყებენ დაკისრებული სამუშაოს შესრულებას. CiDA პერიოდულად განახორციელებს მათი საქმიანობის მონიტორინგს. 
4. ის ახალგაზრდები, რომლებიც გამოთქვამენ სურვილს და ამავე დროს, თავს გამოიჩენენ საზოგადოებრივად სასარგებლო აქტივობების შესრულების პროცესში, გაივლიან უნარების განვითარების ტრენინგს. კერძოდ: პროექტის წერისა და მენეჯმენტის სამდღიანი ტრენინგი. CiDA იზრუნებს, რომ ტრენინგ ჯგუფში ჩაერთონ ასევე ის ახალგაზრდები, რომლებიც არ არიან კანონთან კოფლიქტში რაც ახალგაზრდების ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. ტრენინგის დამატებითი აქტივობა იქნება ტრენინგგავლილი ახალგაზრდების მიერ დაწერილი პროექტებიდან ორი პროექტის დაჯილდოვება (300 ლარიანი ინიციატივა). დაფინანსების შემდეგ ახალგაზრდებს საშუალება ექნებათ პრაქტიკაში გამოიყენონ პროექტის მენეჯმენტის ტრეინინგის დროს მიღებული ცოდნა.
5. ტრენინგ კომპონენტში მონაწილე ახალგაზრდები გაივლიან ასევე პიროვნული განვითარების ტრენინგს. ტრენინგი მოიცავს: განათლებისა და პროფესიულ ბაზარზე ორიენტირებას, CV-ს წერას, გასაუბრებისა და პრეზენტაციის ტექნოლოგიებს, ჯგუფში მუშაობასა და ლიდერობას.
6. პროექტის ბენეფიციარი ახალგაზრდები საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობების პარალელურად, მონაწილეობას მიიღებენ სადისკუსიო შეხვედრებში წარმატებულ/ცნობილ ადამიანებთან. ესენი იქნებიან ხელისუფლების, ბიზნესის, ხელოვნების, სპორტის სფეროს წარმომადგენლები.

 

+

პროექტის სახელი: სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა
პროექტის განხორციელების ვადები: 2013 წლის მარტი - 2014 წლის იანვარი
დონორი: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის პროგრამა
არეალი: რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი და გორი.
ბიუჯეტი: 116,372.12 ლარი
პროექტის მიზანი: მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლება, მათი ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობებში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

პროექტის ძირითადი აქტივობები:
• სიდასა და საზოგადოებრივი საბჭოს თანამშრომლობა: მოხდება საბჭოს საქმიანობის ერთწლიანი სამუშაო გეგმის შემუშავება; შეხვედრები ქალაქ რუსთავის მაცხოვრებლებთან; დებატები ქალაქის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე; ერთობლივი რეკომენდაციების შემუშავება ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის.
• ადგილობრივი მოსახლეობის გამოკითხვა: კვლევის შედეგების მიხედვით, მოხდება ქალაქის მოსახლეობის ძრითადი პრიორიტეტების შერჩევა, მათ გარშემო დებატების გამართვა და რეკომენდაციების შეთავაზება ქალაქის თვითმმართველობისთვის. 
• საიტი www. cems.ge გაუმჯობესება და მისი სამოქმედო არეალის გაზრდა: არსებული საიტი გაუმჯობესდება და მის ინტერფეისს დაემატება ქუთაისის, ფოთისა და გორის რუკები; ცვლილებების შედეგად ადგილობრივ მოსახლეობას ექნება საშუალება უფრო აქტიურად იყოს ჩართული ადგილობრივ მიმდინარე პროცესებში.
• საინფორმაციო კამპანია CEMS საიტის პოპულარიზაციის მიზნით: საინფორმაციო პოსტერების დაბეჭდვა; პოსტერების გავრცელება გორში, ქუთაისსა და ფოთში; ვიდეო კლიპების მომზადება და გაშვება გორის, ქუთაისისა და ფოთის ადგილობრივ ტელევიზიებში; პროცესში ჩართული იქნებიან სიდას ადგილობრივი პარტნიორები.
• თანამშრომლობა ადგ. თვითმმართველობებთან: თანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება პროექტის სამიზნე ქალაქების თვითმმართველობებთან; ადვოკატირების პროცესის წარმართვა პროექტის მიმდინარეობისას გამოვლენილ პრიორიტეტებზე; ადგილობრივი მოსახლეობის პრიორიტეტებე დაყრდნობით მომზადებული რეკომენდაციების პაკეტების მიწოდება ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის.