პროექტები

+

პროექტის სახელი: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის (ACCESS) პროექტი
დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)დაფინანსებით.
პროექტის განმახორციებლები: აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი, სიდა, CTC
ბიუჯეტი: USD 5.5 მილიონი

პროექტის ვადები: 2015-2019

პროექტის მიზანი: საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება და ისეთი ორგანიზაციების საქმიანობის მხარდაჭერა, რომლებიც სარგებლობენ რა მათ მიერ წარმოდგენილი თემის მხარდაჭერით, ითანაშრომლებენ ხელისუფლებასთან უფრო გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობის ხელშესაწყობად.

კონკრეტული ამოცანები

 საქართველოში ACCESS-ი გააძლიერებს სამოქალაქო საზოგადოებას ოთხი მიმართულებით:

 • მოქალაქეები უფრო ინფორმირებული და ჩართულები იქნებიან სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობებში;
 • გაუმჯობესდება ქვეყნის მასშტაბით არსებული სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მენეჯმენტი, ორგანიზაციული შესაძლებლობები და ფინანსური მდგრადობის საკითხები;
 • სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ექნებათ უფრო ეფექტური მონიტორინგისა და სახელმწიფო პოლიტიკასა და პროცესებზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა;
 • აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრები ჩამოყალიბდებიან ისეთ ადგილობრივ ორგანიზაციებად რომ მათ, როგორც საჯარო დისკუსიებისათვის პოლიტიკურად ნეიტრალურმა შეკრების ადგილებმა, შეძლონ ფუნქციონირების გაგრძელება.      
+

პროექტის სახელი: ტრენინგებისა და დასაქმების ინიცირება მართლმსაჯულების სექტორში (TESI)
დონორი: ევროკავშირი
პროექტის განმახორციებლები: სიდა, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია და სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტი (DVV International)
ბიუჯეტი: 765 000 ევრო
პროექტის ვადები: 2016-2019

პროექტის მიზანი: პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების შესაძლებლობების განვითარება ყოფილი და ამჟამინდელი მსჯავრდებულების, განრიდებული და პირობითი  მსჯავრის მქონე  პირებისა და  მათი ოჯახებისათვის - სახელმწიფოს,  კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გზით.

 • პროექტის საქმიანობები: 
   სამიზნე ჯგუფების საჭიროებებისა და შესაძლებლობების კვლევა;
   დასაქმების ბაზრის კვლევა;
   არსებული საგანმანათლებლო და პროფესიული პროგრამების ეფექტიანობის ანალიზი; 
   დასაქმების ხელშეწყობა;
   საზოგადოებისა და ადგილობრივი მედიის ინფორმირებულობის გაზრდა;
   დიალოგის გაუმჯობესება სახელმწიფოს, ბიზნეს სექტორსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის.
  მომსახურებები ბენეფიციართათვის: 
   საგანმანათლებლო პროგრამები (სახელობო და პიროვნული განვითარების კურსები);
   მუშაობაზე დაფუძნებული სწავლების პროგრამა (სწავლების პარალელურად პრაქტიკის უზრუნველყოფით);
   მცირე გრანტების პროგრამა; 
   დასაქმების ხელშეწყობა კერძო, სახელმწიფო და ბიზნეს სექტორში.
  რეგიონული მოცვა: 
  პროექტი ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით.

+

პროექტის სახელი: პარტნიორობა მიგრანტთა უფლებებისთვის
დონორი: ღია საზოგადოების ფონდები
პროექტის განმახორციებლები: სიდა
ბიუჯეტი: 111 877 USD
პროექტის ვადები: 02/01/2017-31/12/2018
პროექტის მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის, ხელისუფლების, ბიზნესისა და მედიის ძალისხმევის გაერთიანება ამჟამინდელი, პოტენციური და დაბრუნებული მიგრანტების უფლებათა ეფექტური დაცვისა და გაძლიერებისთვის, ცნობიერების ამაღლებისა და ადვოკატირების გზით, ასევე, პროცესის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფისთვის მიგრაციის სფეროში სახელმწიფოს პოლიტიკის ხელშეწყობა.

+

პროექტის სახელი: ყოფილ პატიმართა ეკონომიკური შესაძლებლობებისათვის განვითარების ხელშეწყობა
დონორი: იუსტიციის სამინისტრო
პროექტის განმახორციებლები: სიდა
ბიუჯეტი: 128 980 ლარი
პროექტის ვადები: 15/09/2017-15/09/2018
პროექტის მიზანი: ყოფილ მსჯავრდებულთა ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება მცირე ბიზნესის განვითარებისა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობის გზით. 

+

პროექტის სახელი: ichange.gov.ge რეგიონული მხარდაჭერის ინიციატივა
დონორი: USAID/GGI
პროექტის განმახორციებლები: სიდა, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი
ბიუჯეტი: 93 600 ლარი
პროექტის ვადები: 26/06/2017-26/02/2018
პროექტის მიზანი: ichange.gov.ge მოქალაქეთა ელექტრონული პეტიციების ოფიციალური სამთავრობო პლატფორმის პოპულარიზაცია რეგიონებში. პორტალის დახმარებით საქართველოს ნებისმიერ სრულწლოვან მოქალაქეს ან/და მოქალაქეთა ჯგუფს შეუძლია პეტიციის საშუალებით საქართველოს მთავრობის ყურადღება გაამახვილოს იმ საკითხზე, რომელიც მისი აზრით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.